دفتر استعدادهای درخشان

طرح تشكيل دفتر استعدادهاي درخشان در دانشگاهها

در اجراي ماده 2 آئين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز مصوب جلسه مورخ 15/11/77 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و به منظور برقراري تسهيلات آموزشي و رفا هي براي دانشجويان ممتاز در دانشگا هها ، طرح تشكيل دفتر استعداد هاي درخشان در حوزه معاونت آموزشي دانشگا هها تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود .

 پس از مطرح شدن بحث تشكيل دفترهدايت و جذب استعدادهاي درخشان در گردهمائي معاونان آموزشي دانشگاهها ( و قبل از دستورالعمل هاي مربوط) تعدادي از همكاران محترم هيات علمي اين دانشگاه مأموريت يافتند تا در قالب« دفتر استعدادهاي درخشان » به برنامه ريزي براي جذب و تقويت استعدادهاي درخشان بپردازند. در اولين سال فعاليت دفتر سيزده نفر دانشجوي ورودي كه نمرات اكتسابي آنان در كنكور سراسري بالاترين نمره در بين دانشجويان ورودي دانشكده هاي سيزده گانه دانشگاه بود به عنوان رتبه اول انتخاب و به همراه چهار نفر ديگر كه رتبه آنان در كل كشور كمتر از پانصد بود بورس تحصيلي نه ماهه دريافت نمودند و در جشن ويژه اي كه با حضور والدين ، دبيران و مديران مراكز پيش دانشگاهي و دبيرستان محل تحصيل برگزار شد مورد تشويق و تقدير قرار گرفتند. در حال حاضر تعداد دانشجويان استعدادهاي درخشان دانشگاه بيش از 200 نفر مي باشند و از تسهيلات ويژه آموزشي، پژوهشي و رفاهي دانشگاه برخوردار مي باشند.

فصل اول كليات

ماده ا- دفتر استعداد هاي درخشان با هدف شناسايي ، حمايت و هدايت دانشجويان ممتاز دانشگاه و فراهم كردن امكانات رفا هي و آموزشي براي اعتلاي سطح علمي آنان زير نظر معاونت آموزشي دانشگاه فعاليت مي كند .

ماده 2 – مسئول دفتر استعداد هاي درخشان يكي از اعضاء هيات علمي دانشگاه است كه به پيشنهاد معاون آموزشي و حكم رئيس دانشگاه منصوب مي شود .

ماده 3- تشكيلات اداري دفتر استعداد هاي درخشان متناسب با نياز و تعداد دانشجويان ممتاز دانشگاه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي تدوين مي شود و به تصويب هيات امناي دانشگاه مي رسد .

فصل دوم وظائف

ماده 4- وظائف دفتر استعداد هاي درخشان عبارتند از :

-         شناسايي دانشجوياني كه در رشته هاي مختلف علمي مي توانند از آئين نامه ها و دستورالعمل ها ي مربوط به استعدادهاي درخشان استفاده كنند .

-         افزايش سطح علمي اين دانشجويان از طريق فرا هم آوردن وسائل و امكانات لازم نظير تشكيل كلاس ، شركت در سمينارها و كارگا ههاي آموزشي و …

-         اقدام و پيگيري اجراي بخشنامه ها و آيين نامه هاي مربوط به اين دانشجويان

-         فراهم آوردن امكانات رفاهي از جمله خوابگاه و كمك هزينه تحصيلي با شرايط بهتر براي اين دانشجويان

-         پيگيري و نظارت بر هزينه كردن اعتبارات مربوط به استعدادهاي درخشان

-         فرا هم كردن امكانات لازم براي شركت اين دانشجويان در كنفرانسهاي علمي و كارگاههاي آموزشي داخلي و خارجي

-         فرا هم كردن زمينه استفاده اين دانشجويان از امكانات مراكز ا طلاع رساني و مؤسسات پژوهشي

-         هما هنگي لازم با معاونت پژوهشي دانشگاه به منظور حمايت از اجراي پژوهشهاي علمي توسط دانشجويان ممتاز دانشگاه

-         ا طلاع رساني به دانشجويان ممتاز دانشگاه با آيين نامه هاي مربوط

-         ارائه خدمات مشاوره اي به دانشجويان ممتاز دانشگاه

-         برنامه ريزي مناسب براي تشويق مادي و معنوي اين دانشجويان

-         فراهم آوردن امكان اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان استعداد هاي درخشان.

-         معرفي و تقدير از دانشجويان داراي ابتكار ، اختراع و نوآوري هاي علمي و فرهنگي در رسانه هاي گروهي

-         ساير موارد مربوط به هدايت و حمايت از استعداد هاي