رفتن به محتوای اصلی
x

از آنجا كه فرم‌هاي مندرج در رديف‌هاي 1 تا 4 جدول زير در سيستم گلستان قابل دسترسي است، اعضاء محترم هيأت علمي با مرتبه استادياري كه متقاضي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي و يا رسمي قطعي هستند، بايد فعاليت‌هاي خود را در سيستم گلستان گروه‌بندي نموده و گزارش 2712 را چاپ و به همراه مدارك به واحد مربوطه تحويل دهند.

ردیف عنوان تاریخ اجرا
1 جداول تبديل وضعيت از پيمانی به رسمی آزمايشی عضو هيأت علمی آموزشی 1396/09/11
2 جداول تبديل وضعيت از پيمانی به رسمی آزمايشی عضو هيأت علمي پژوهشی 1396/09/11
3 جداول تبديل وضعيت از رسمي‌آزمايشي به رسمي قطعي عضو هيأت علمي آموزشي 1396/09/11
4 جداول تبديل وضعيت از رسمي‌آزمايشي به رسمي قطعي عضو هيأت علمي پژوهشي 1396/09/11
5 جدول شماره 5 عضو هيأت علمي آموزشي 1396/09/11
6 جدول شماره 5 عضو هيأت علمي پژوهشي 1396/09/11

 

تحت نظارت وف ایرانی