رفتن به محتوای اصلی
x

 

مجموعه مقررات وزراتي و داخلي ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمي در جدول زير قابل دسترسي است.

ردیف عنوان قابل اجرا
از تا
1 دستورالعمل نحوه برگزاري انتخابات اعضاء هيأت مميزه 1401/03/08 جاری
2 دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه و وظایف و اختیارات آن 1401/01/15 جاری
3 راهنمای حمایت از فعالیت‌های مؤثر در ارتقاء اعضاء هیأت علمی آموزشی- پژوهشی به مرتبه استادی 1398/11/12 جاری
 

راهنمای آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی

به همراه آخرین اصلاحات تا 1401/12/20

راهنمای آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی آموزشی- پژوهشی 1401/12/20 جاری
راهنمای آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی پژوهشی 1401/12/20 جاری
4

راهنمای آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی

به همراه آخرین اصلاحات تا 1400/07/03

راهنمای آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی آموزشی- پژوهشی 1400/07/03 1401/12/20
راهنمای آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی پژوهشی 1400/07/03 1401/12/20
5

راهنمای آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی

به همراه آخرین اصلاحات تا 1398/03/25

راهنمای آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی آموزشی- پژوهشی 1398/03/25 1400/07/03
راهنمای آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی پژوهشی 1398/03/25 1400/07/03
6

مجموعه مقررات و آيين‌نامه‌هاي ارتقاء

قابل اجرا از 1395/10/01

آيين‌نامه ارتقاء مرتبه عضو هيأت علمي آموزشي و پژوهشي

1395/10/01 جاری
7

راهنماي آيين‌نامه ارتقاء مرتبه عضو هيأت علمي آموزشي

1395/10/01 1398/04/25
8

راهنماي آيين‌نامه ارتقاء مرتبه عضو هيأت علمي پژوهشي

1395/10/01 1398/04/25
9

شيوه نامه آيين نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمي

1395/10/01 جاری
10

دستورالعمل طرز تشكيل هيأت مميزه و وظايف و اختيارات آن

1395/10/01 1401/01/15
11 دستورالعمل نحوه برگزاري انتخابات اعضاء هيأت مميزه و كميسيون تخصصي 1399/04/15 1401/03/08
12

دستورالعمل نحوه برگزاري انتخابات اعضاء هيأت مميزه و كميسيون تخصصي 

1395/10/01 1399/04/15
13

مجموعه مقررات و آيين‌نامه‌هاي ارتقاء قابل اجرا تا 1395/09/30

آيين نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمي

1390/06/01 1395/09/30
14

شيوه نامه آئين نامه ارتقاء مرتبه

1390/06/01 1395/09/30
15

راهنماي ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت آموزشي

1390/06/01 1395/09/30
16

راهنماي ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت پژوهشي

1390/06/01 1395/09/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی