رفتن به محتوای اصلی
x

کميته ترفيعات کميته اي است که به موجب ضوابط و مقررات مربوط با حکم رئيس دانشگاه تشکيل و وظيفه رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص ترفيع پايه اعضاي هيأت علمي را در چارچوب مقررات مربوط برعهده دارد. کميته ترفيعات دانشگاه موظف است به منظور بررسي استحقاق عضو براي ترفيع ساليانه، عملکرد عضو را با توجه به فرم‌هاي تکميل شده توسط وي، ارزيابي نموده و نتايج اين ارزيابي را به اداره کارگزيني دانشگاه ابلاغ نمايد. اعضاء محترم هيأت علمي متقاضي ترفيع پايه، مي‌توانند فعاليت‌هاي خود را از طريق پيشخوان خدمت سيستم گلستان، بر اساس فرآيند و راهنماي مندرج در رديف‌هاي 1 و 2 جدول زير، گروه‌بندي كرده و ارسال نمايند.

ردیف عنوان
1 فرآيند گردش كار ترفيع پايه سالانه اعضاء هيأت علمي در پيشخوان خدمت سيستم گلستان
2 راهنماي گروه‌بندي فعاليت‌ها و ارسال درخواست ترفيع پايه از طريق پيشخوان خدمت سيستم گلستان
3 آيين‌نامه ترفيع سالانه اعضاء هيأت علمي

 

تحت نظارت وف ایرانی